EN
Начало » Конкурси » Процедури » Защита на дисертационен труд на Адриана Борисова Христова за придобиване на образователната и научна степен „доктор“

Защита на дисертационен труд на Адриана Борисова Христова за придобиване на образователната и научна степен „доктор“

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 12 ноември 2020 г., четвъртък, от 14 часа ще се проведе онлайн открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на тема „Лингвистична характеристика на българската философска терминология“ на Адриана Борисова Христова, докторантка към Секцията по терминология и терминография, научна област: 2. Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология, докторска програма: Български език. Всеки може да присъства на защитата чрез следния линк: meet.google.com/xnu-jcnb-crq.

Научен консултант: чл.-кор. проф. д.ф.н. Мария Попова.

Председател на Научното жури: проф. д.ф.н. Марияна Цибранска-Костова.

Членове на Научното жури:

1. Доц. д-р Валентина Георгиева – рецензия (български) (английски);

2. Доц. д-р Марияна Витанова – рецензия (български) (руски);

3. Проф. д-р Ирена Василева – становище (български) (английски);

4. Проф. д.ф.н. Марияна Цибранска-Костова – становище (български) (английски);

5. Доц. д-р Татяна Илиева – становище (български) (руски).

Авторефератът на дисертацията е достъпен онлайн: (български) (английски).