EN
Начало » Конкурси » Процедури » Защита на Ванина Сумрова (доктор)

Защита на Ванина Сумрова (доктор)

Институтът за български език при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че на 20 юли 2015 г., от 14 часа, в Големия салон на Института за български език при БАН, бул. „Шипченски проход” 52, бл.17, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: Новите феминални названия в българския език” на Ванина Сумрова, докторантка на самостоятелна подготовка в ИБЕ при БАН, научна област: 2. Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология. Специалност: Български език.

 

Научен консултант: проф. д-р Сия Колковска

 

Председател на Научното жури: проф. д-р Сия Колковска, становище

 

Членове на Научното жури:

 

Проф. д.ф.н. Лилия Крумова, рецензия

Доц. д-р Красимира Алексова, рецензия

Доц. д-р Петя Асенова, становище

Доц. д-р Мария Маркова, становище

 

Авторефератът на дисертацията е достъпен онлайн.